Γαλλικά

Η Γαλλική γλώσσα ομιλείται στην Ευρώπη από 72 εκατομμύρια γαλλόφωνους ως μητρική γλώσσα (Γαλλία 65 εκ., Βέλγιο 4,5 εκ. Ελβετία 1,5 εκ). Εκτός Ευρώπης ομιλείται από 10 εκατομμύρια στον Καναδά, 8 στην Αϊτή και από 160 έως 500 εκατομμύρια ομιλητές που τη χρησιμοποιούν ως δεύτερη γλώσσα.

Είναι η επίσημη γλώσσα σε διάφορες κοινότητες και οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Μέχρι το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, τα Γαλλικά θεωρούντο διεθνής γλώσσα, ιδιαίτερα σε πεδία όπως η διπλωματία, lingua franca στο εμπόριο, στη ναυτιλία και στις μεταφορές. Σήμερα παραμένουν μαζί με τα αγγλικά ως ισχυρή γλώσσα στη διπλωματία. Τα Γαλλικά είναι μία από τις δύο γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και δεύτερη ξένη γλώσσα διδασκαλίας στα σχολεία όλης της Ευρώπης μετά τα αγγλικά.

Στις μέρες μας, η γνώση μιας μόνο ξένης γλώσσας δεν θεωρείται αρκετή από τους περισσότερους εργοδότες. Τα γαλλικά αυξάνουν τις ευκαιρίες εύρεσης εργασίας σε τομείς όπως είναι η πολιτική, η οικονομία, η νομική, η διπλωματία, οι υπηρεσίες και ο τουρισμός. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται πολλές γαλλικές επιχειρήσεις που απαιτούν τη γνώση της γαλλικής γλώσσας από τους εργαζομένους τους. Τέλος, η γνώση της γαλλικής γλώσσας δίνει πρόσβαση σε γαλλικά πανεπιστήμια.

Τα Γαλλικά ως ξένη Γλώσσα

Eπίπεδα γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς

Μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές προφορικές ή γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές σε μια συνεκτική παρουσίαση. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.
Μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.
Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.
Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά. Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του.
Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας. Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.
Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Μπορεί να συστηθεί και να συστήσει άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επίλεξε το πιστοποιητικό που σε ενδιαφέρει

Μόνο για κατόχους SORBONNE C1 ή DALF C1

Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν:

 1. Ελεύθερη περίληψη κειμένου γενικής φύσεως για όλους τους υποψηφίους.
 2. Ανάλυση είτε του προηγούμενου κειμένου είτε φράση από αυτό με παραγωγή λόγου όχι λιγότερη των 300 λέξεων.
 3. Μετάφραση | Μικρό κείμενο λογοτεχνικού ενδιαφέροντος από τη Γαλλική στην Ελληνική Γλώσσα καθώς και πέντε προτάσεις από την Ελληνική στη Γαλλική Γλώσσα οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα τα οποία άπτονται των γραμματικών δυσκολιών
 4. Λογοτεχνία | Ερώτηση στην οποία απαντά ο υποψήφιος υπό μορφήν εκθέσεως ιδεών (composition française) με κατώτατο αριθμό 300 λέξεων από ένα εκ των δύο λογοτεχνικών έργων τα οποία αλλάζουν ανά δύο χρόνια.
 5. Ανάλυση ενός αποσπάσματος από ένα εκ των δυο λογοτεχνικών έργων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα
 6. Περίληψη και παρουσίαση υπό μορφή exposé του θέματος αυθεντικού κειμένου από τον γραπτό ή ηλεκτρονικό τύπο

Επιτυχών είναι ο υποψήφιος ο οποίος κατοχυρώνει συνολική βαθμολογία 50 / 100 στο σύνολο γραπτών και προφορικών εξετάσεων με την προϋπόθεση η βαθμολογία να μην είναι κατώτερη των 10 / 50 στα γραπτά ή προφορικά ανεξαρτήτως του μέσου όρου.

Aπαιτούνται 800-1000 ώρες διδασκαλίας

Διάρκεια: 5 ώρες και 30 λεπτά

Το δίπλωμα αυτό απευθύνεται στους μη κατόχους του διπλώματος Sorbonne B2.

Περιλαμβάνει:

 1. Κατανόηση λογοτεχνικού κειμένου συνοδευόμενου από γραπτή έκφραση.
 2. Γλωσσικές ασκήσεις.
 3. Λογοτεχνία
 4. Προφορική έκφραση: λογοτεχνία και αυθεντικό κείμενο.

Επιτυχών είναι ο υποψήφιος ο οποίος κατοχυρώνει συνολική βαθμολογία 50 / 100 με την προϋπόθεση να μην έχει βαθμολογία κατώτερη των 15 / 75 στα γραπτά και 5 / 25 στα προφορικά

Απαιτούνται 600-700 ώρες διδασκαλίας

Διάρκεια: 4 ώρες και 30 λεπτά

Το δίπλωμα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά στους κατόχους του διπλώματος Sorbonne B2. Οι τελευταίοι έχουν κατοχυρωμένη βαθμολογία το σύνολο του βαθμού τους διαιρούμενο δια δύο:

π.χ. Sorbonne B2 60/100 =30/50 Sorbonne C1

Εξετάζονται στα λογοτεχνικά έργα τα οποία αλλάζουν ανά δυο έτη (απόσπασμα συνοδευόμενο από τέσσερις ερωτήσεις).

Οι προφορικές εξετάσεις εστιάζονται τόσο στη γνώση ενός εκ των λογοτεχνικών έργων, όσο και σε αυθεντικό κείμενο το οποίο ο υποψήφιος παρουσιάζει και σχολιάζει υπό μορφήν exposé.

Επιτυχών είναι ο υποψήφιος ο οποίος κατοχυρώνει συνολική βαθμολογία 50 / 100 με την προϋπόθεση να μην έχει βαθμολογία κατώτερη των 5 / 25 στα γραπτά ή 5 / 25 στα προφορικά.

Aπαιτούνται 600-700 ώρες διδασκαλίας.

Διάρκεια : 2 ώρες και 30 λεπτά.

Επιτυχών είναι ο υποψήφιος ο οποίος κατοχυρώνει συνολική βαθμολογία 50 / 100 με την προϋπόθεση να μην έχει βαθμολογία κατώτερη των 15 / 75 στα γραπτά και 5 / 25 στα προφορικά

Απαιτούνται 600-700 ώρες διδασκαλίας

Διάρκεια: 4 ώρες και 30 λεπτά

Το δίπλωμα αυτό περιλαμβάνει τέσσερις δοκιμασίες:

 1. Κατανόηση κειμένου (λογοτεχνικού αποσπάσματος) και έκθεση.
 2. Γλωσσικές ασκήσεις.
 3. Προφορική κατανόηση κειμένου λογοτεχνικού ενδιαφέροντος.
 4. Προφορική έκφραση και παρουσίαση βάσει κειμένου μερικών γραμμών.

Επιτυχών είναι ο υποψήφιος ο οποίος κατοχυρώνει συνολική βαθμολογία 50 / 100

Απαιτούνται 500-580 ώρες διδασκαλίας

Διάρκεια: 3 ώρες

Το δίπλωμα αυτό περιλαμβάνει τέσσερις δοκιμασίες:

 1. Κατανόηση απλού λογοτεχνικού κειμένου και έκθεση.
 2. Γλωσσικές ασκήσεις.
 3. Προφορική κατανόηση κειμένου και φωνολογικών ασκήσεων.
 4. Προφορική έκφραση βάσει γραπτής εικόνας/κειμένου συνοδευόμενη από προσωπική παρουσίαση.

Επιτυχών είναι ο υποψήφιος ο οποίος κατοχυρώνει συνολική βαθμολογία 50 / 100

Απαιτούνται 350-400 ώρες διδασκαλίας

Διάρκεια : 2 ώρες και 15 λεπτά

Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης και επάρκειας της γαλλικής γλώσσας. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περιεχόμενο Διάρκεια
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Εξέταση σε τρία μέρη:
 1. Ελεύθερη περίληψη του περιεχομένου ενός ακουστικού κειμένου (δύο ακουστικές)
 2. Προσωπική ανάπτυξη βάσει του προβληματισμού που εκτίθεται στο κείμενο.
 3. Συζήτηση με τον εξεταστή
Εξέταση: 30 λεπτά
Προετοιμασία:1 ώρα
ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ
Παραγωγή ενός δομημένου γραπτού λόγου (δοκίμιο) βάσει ενός κειμένου ή φακέλου κειμένων 2.000 λέξεων (περίπου).
3 ώρες και 30 λεπτά

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 3 ώρες 30.

Πιστοποιεί φοιτητές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, από οποιανδήποτε συμπληρωματική εξέταση όσον αφορά τις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα.

Περιεχόμενο Διάρκεια
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης ηχογραφημένων αποσπασμάτων:
 1. Προφορικό κείμενο ή συζήτηση διάρκειας 6-8 λεπτών (δύο ακουστικές)
 2. Τρία ραδιοφωνικά αποσπάσματα διάρκειας 2 λεπτών (μία ακουστική)
  Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 10 λεπτά
40 λεπτά περίπου
ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης λογοτεχνικού ή δημοσιογραφικού κειμένου 1.500-2.000 λέξεων.
50 λεπτά
ΓΡΑΠΤH EΚΦΡΑΣΗ
Έκφραση σε δύο μέρη:
 1. Σύνθεση βάσει πολλών γραπτών κειμένων 1.000 λέξεων (περίπου)
 2. Έκθεση με επιχειρήματα επί της προβληματικής των προς σύνθεση κειμένων
2 ώρες και 30 λεπτά
ΠΡΟΦΟΡΙΚH EΚΦΡΑΣΗ
Εξέταση σε δύο μέρη:
 1. Παρουσίαση θεμάτων υπό μορφή έκθεσης βάσει πολλών γραπτών κειμένων
 2. Συζήτηση
Εξέταση: 30 λεπτά
Προετοιμασία: 1 ώρα

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 4 ώρες.

Περιεχόμενο Διάρκεια
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο ηχογραφημένων αποσπασμάτων:
 1. Συνέντευξη, δελτίο ειδήσεων (2 λεπτά, μία μόνο ακουστική)
 2. Έκθεση, διάλεξη, λόγος, ηχητικό απόσπασμα (3-4 λεπτά, δύο ακουστικές).
Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 8 λεπτά
30 λεπτά περίπου
ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο κειμένων:
 1. Κατανόηση ενός πληροφοριακού κειμένου σχετικά με τη Γαλλοφωνία
 2. Κατανόηση ενός κειμένου που παραθέτει επιχειρήματα.
1 ώρα
ΓΡΑΠΤH EΚΦΡΑΣΗ
Προσωπική τοποθέτηση ή επιχειρηματολογία (μαρτυρία, αιτιολογημένο αίτημα, απάντηση σε επιστολή…)
1 ώρα
ΠΡΟΦΟΡΙΚH EΚΦΡΑΣΗ
Παρουσίαση και υποστήριξη μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο παρότρυνσης…
Εξέταση: 15 λεπτά
Προετοιμασία: 20 λεπτά

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 2 ώρες και 30 λεπτά.

Πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 2.000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων

Περιεχόμενο Διάρκεια
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Απάντηση σε ερωτήσεις τριών ή τεσσάρων σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο ακουστικές).
Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 6 λεπτά
25 λεπτά περίπου
ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο κειμένων:
 1. Κατανόηση κύριας ιδέας σε καθημερινά άρθρα.
 2. Δυνατότητα επεξεργασίας χρήσιμων πληροφοριών για την εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης εργασίας.
 3. Αναγνώριση των σημαντικών στοιχείων ενός πληροφοριακού κειμένου.
35 λεπτά
ΓΡΑΠΤH EΚΦΡΑΣΗ
Έκφραση προσωπικής άποψης σε μια δεδομένη κατάσταση (δοκίμιο, άρθρο, ...)
45 λεπτά
ΠΡΟΦΟΡΙΚH EΚΦΡΑΣΗ
Εξέταση σε τρία μέρη:
 1. Προσωπική παρουσίαση
 2. Παρουσίαση και έκφραση μιας άποψης με βάση ένα γραπτό κείμενο
 3. Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων
Εξέταση: 15 λεπτά
Προετοιμασία: 10 λεπτά

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα 45 λεπτά .

Πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο της γαλλικής γλώσσας μέσω επικοινωνίας με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους, που προϋποθέτουν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.

Περιεχόμενο Διάρκεια
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών ή τεσσάρων σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο ακουστικές).
Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 5 λεπτά
25 λεπτά περίπου
ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών ή τεσσάρων κειμένων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
30 λεπτά
ΓΡΑΠΤH EΚΦΡΑΣΗ
Σύνταξη δύο σύντομων γραπτών κειμένωv:
 1. Περιγραφή ενός γεγονότος ή προσωπικών εμπειριών
 2. Σύνταξη πρόσκλησης, αίτησης, πληροφόρησης, έκφρασης ευχαριστηρίων, αιτιολογίας, συγχαρητηρίων.
45 λεπτά
ΠΡΟΦΟΡΙΚH EΚΦΡΑΣΗ
Εξέταση σε τρία μέρη:
 1. Επίσημη συνομιλία
 2. Συνεχής μονόλογος
 3. Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων
Εξέταση: 6 - 8 λεπτά
Προετοιμασία: 10 λεπτά

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα 40 λεπτά.

Πιστοποιεί τις στοιχειώδεις γνώσεις της γαλλικής γλώσσας οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

Περιεχόμενο Διάρκεια
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Απάντηση σε ερωτήσεις τριών ή τεσσάρων σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής (δύο ακουστικές)
Μέγιστη διάρκεια ηχογραφημένων αποσπασμάτων: 3 λεπτά
20 λεπτά περίπου
ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Απάντηση σε ερωτήσεις κατανόησης τεσσάρων ή πέντε κειμένων που αναφέρονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
30 λεπτά
ΓΡΑΠΤH EΚΦΡΑΣΗ
Εξέταση σε δύο μέρη:
 1. Συμπλήρωση ενός εντύπου προσωπικών στοιχείων
 2. Σύνταξη απλού μηνύματος σχετικά με κάποιο θέμα της καθημερινής ζωής
30 λεπτά
ΠΡΟΦΟΡΙΚH EΚΦΡΑΣΗ
Εξέταση σε τρία μέρη:
 1. Απλή συνομιλία
 2. Ανταλλαγή πληροφοριών
 3. Προφορική ανταλλαγή ιδεών, απόψεων
Εξέταση: 5 - 7 λεπτά
Προετοιμασία: 10 λεπτά

Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής: 1 ώρα και 20 λεπτά.